Generelt
Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av selger, heretter kalt selger. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra selger så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Priser og levering
Prisene er oppgitt i NOK og inkluderer  moms, f.n. 25 % dersom ikke annet er angitt.

Siden oppdateres daglig hvilket garanterer at prisene alltid er aktuelle. Selger reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske feil.

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde (18år aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side.

Reklamasjon
Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp
Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selger, betaler ikke selger disse utgiftene.

Angrefrist
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angrefristen er 14 dager (jf. Angrerettloven § 21). Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd) og varen må sendes i orginalforpakning. Hvis varen er brukt slik at dette representeres en verdireduksjon, må verdireduksjonen bæres av forbruker (jf. Angrerettloven § 25 tredje ledd).

Ekstraordinære forhold
Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene
Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen. Og led-spot kan kanselere salget hvis varen ikke fines på lager. Eller varen har gått ut.

Force majeur
Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjons tilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Taushetsplikt
Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående.

Ved et kjøp kan vi utføre en kredittvurdering og i visse tilfeller kan en kredittopplysning forekomme. Du får da en kopi av kredittopplysningen per post. Personopplysninger behandles i henhold til personopplysningsloven. Vi håndterer personopplysninger for å kunne utføre kunde analyser, identifikasjoner, kredittvurderinger og markedsføring.
OPPLYSNINGSPLIKT ved salg og markedsføring av elektrisk materiell til forbruker
Forskrift om opplysningsplikt ved salg og markedsføring av elektrisk materiell til forbruker:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har vedtatt en forskrift (FOR 2006-06-06 nr 591) om opplysningsplikt ved salg og markedsføring av elektrisk materiell til forbruker. E-led.no ønsker å videreformidle det mest sentrale innholdet i denne forskriften til de av våre kunder hvor dette er gjeldene.Vi understreker at informasjonen nedenfor er et redigert utdrag av selve forskriften, og således oppfordrer vi våre kunder til selv å innhente grundigere informasjon.Dette kan gjøres enten ved å gå inn på følgende webside: http://www.lovdata.no , å søke etter forskriften, alternativt å kontakte DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).
Hensikt: Forskriften skal sikre at forbrukere blir gjort kjent med hvilke begrensninger som gjelder i retten til selv å installere elektrisk materiell i fast elektrisk anlegg, før materiellet anskaffes.Det er krav om at opplysningene skal gis på forhånd av et eventuelt kjøp. Begrunnelsen for kravet er å sikre en forsvarlig elsikkerhet, bl.a. forebygge branner og ulykker med elektrisk årsak i boliger.
Hvem retter forskriften seg mot? Enhver som selger eller markedsfører elektrisk materiell beregnet på å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg, og som er tiltenkt forbruker eller som med rimelighet kan forventes brukt av forbruker, er ansvarlig etter denne forskriften.
Opplysningsplikten: Den som selger eller markedsfører elektrisk materiell skal sørge for at det opplyses om at elektrisk materiell som er ment for den faste installasjonen, kan kun installeres av registrert installasjons virksomhet. Det skal opplyses om følgende: ”Kan kun installeres av en registrert installasjons virksomhet”.
Merkingen for produkter der dette er relevant skal være gitt skriftlig og på en for forbrukeren tydelig måte. Merkingen skal plasseres på et synlig sted på eller i umiddelbar nærhet til materiellet, og i forbindelse med markedsføring av materiellet.
Ikrafttredelse og overgangsordninger: Forskriften trer i kraft 1. juli 2006.
Virksomheter som kommer inn under forskriften, må ha innført forskriftsmessig merking innen 31. desember 2006.
Eksempler på el-materiell som blir berørt av dette er:Fastmonterte dimmere, fastmonterte brytere, stikkontakter, sensorer, koblingsbokser, etc.